Članak 1. - Tvrtka i sjedište priređivača
Priređivač nagradnog natječaja „Dan očeva u Mini Polisu“ (u daljnjem tekstu: „Nagradni natječaj“) je Podravka d.d., OIB 18928523252, 48000 Koprivnica, Ulica Ante Starčevića 32 (u daljnjem tekstu „Priređivač“).
Način sudjelovanja u Nagradnom natječaju oglašava se od 14.3.2022, godine Lino Facebook stranici i Lino Instagramu.
Na Nagradni natječaj primjenjuju se ova Pravila koja su obvezujuća za sve sudionike. Također, za potrebe provođenja Nagradnog natječaja, uključujući između ostalog, za odabir dobitnika i obavještavanje dobitnika, Priređivač obrađuje, koristi i dijeli određene osobne podatke sudionika Nagradnog natječaja. 
Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da su ova Pravila pročitali i razumjeli i da ih prihvaćaju. O svim eventualnim promjenama Priređivač će sudionike obavijestiti objavom na lino.eu web stranici.
 
Priređivač ima mogućnost izmjene Pravila Nagradnog natječaja, ali se iste mogu učiniti samo iznimno: u okolnostima koje su izvan razumne kontrole Priređivača, a koje utječu ili bi mogle utjecati na pravilno provođenje Nagradnog natječaja i/ili dodjelu nagrada i to samo u slučajevima gdje konkretne okolnosti to čine neizbježnim. Priređivač ne preuzima odgovornost o znanju sudionika o izmjenama i dopunama Pravila sve dok su te promjene objavljene na službenoj internetskoj stranici.
 
Budući da se Nagradni natječaj održava na društvenoj mreži Facebook koja nije u vlasništvu Priređivača, svaki sudionik dužan je poštivati pravila i smjernice korištenja Facebook stranica: https://www.facebook.com/policies_center/pages_groups_events 
Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju sudionici prihvaćaju i obvezuju se poštivati prava i obveze iz ovih Pravila kao i Uvjete upotrebe Instagrama: https://help.instagram.com/581066165581870?ref=dp
Ovaj Nagradni natječaj ni na koji način nije sponzoriran, podržan, odobren, vođen niti povezan s Facebookom ili Instagramom. Svoje podatke sudionici pružaju Priređivaču, a ne Facebooku ili Instagramu. Ulaskom i sudjelovanjem u Nagradom natječaju svi sudionici razumiju i prihvaćaju da Facebook ili Instagram ne snose nikakvu odgovornost prema sudionicima Nagradnog natječaja te da nemaju nikakvih potraživanja ili zahtjeva prema Facebooku ili Instagramu. 
 
Članak 2. - Naziv Nagradnog natječaja, vrijeme i mjesto održavanja
Naziv Nagradnog natječaja je „Dan očeva u Mini Polisu ”. Nagradni natječaj se održava od 14.3.2022. do 18.3.2022. godine u 23:59h na području Republike Hrvatske na Lino Facebook stranici i Lino Instagramu.
 
Članak 3. - Svrha Nagradnog natječaja
Svrha Nagradnog natječaja je promocija brenda Čokolino i povećanje engagementa fanova Lino stranice.
 
Članak 4. - Uvjeti za sudjelovanje u Nagradnom natječaju
U Nagradnom natječaju iz članka 2. pravo sudjelovanja imaju svi građani stariji od 16 godina s prebivalištem u Republici Hrvatskoj. 
Za sudjelovanje u Nagradnom natječaju potrebno je da sudionici imaju otvoren svoj osobni i važeći Facebook/Instagram profil/račun. 
Pravo sudjelovanja nemaju oni zaposlenici Priređivača i povezanih društava Priređivača te članovi užih obitelji (roditelji, supružnici, djeca, sestre i braća) zaposlenika Priređivača te treće osobe koje su izvršitelji obrade podataka za Priređivača, koji su direktno uključeni u pripremu samog Nagradnog natječaja odnosno odabir dobitnika. 
Ukoliko se prilikom odabira dobitnika ili prilikom utvrđivanja liste dobitnika utvrdi da je u Nagradnom natječaju sudjelovala osoba koja nema pravo sudjelovanja temeljem ovih Pravila, taj će se dobitnik zamijeniti s drugim dobitnikom.
Jamči se ravnopravnost svih sudionika i jednaka mogućnost za dobitak nakon ispunjenja navedenih uvjeta.
 
Članak 5. - Način sudjelovanja u Nagradnom natječaju
Za sudjelovanje u Nagradnom natječaju zainteresirani sudionik mora prebrojati koliko kilograma Čokolina vidi na fotografiji. Svoj odgovor potrebno je zapisati u komentar ispod objave.  
Svaki sudionik sudjelovanjem u Nagradnom natječaju do 18.3.2022. godine u 23:59h automatski ulazi u bazu iz koje će se nagraditi prvih  deset (10) sudionika koji imaju naveden točan broj kilograma Čokolina sa slike. Prijave pristigle nakon navedenog termina nemaju pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju. Svaki sudionik može sudjelovati u Nagradnom natječaju s više prijava, ali može biti nagrađen samo jednom. Ukoliko po odabiru dobitnika bude utvrđeno da su dostavljeni podaci nepotpuni i/ili netočni, takva će se prijava za sudjelovanje smatrati nevažećom.
Svaki sudionik Nagradnog natječaja dužan je potvrditi da je kreirana priča njegovo originalno djelo i ne predstavlja povredu autorskih prava trećih osoba.
U slučaju da ista prijava bude poslana od strane različitih osoba, pravo na sudjelovanje u Nagradnom natječaju imat će samo prvi sudionik koji je napravio prijavu. Ako sudionik prijavi djelomičan ili nepotpun uvjet za sudjelovanje, a izvučen je kao dobitnik nagrade, takav će se dobitnik smatrati nevažećim pri provjeri te mu se neće dodijeliti nagrada.
 
Članak 6. - Pogrešne i neregularne prijave
Priređivač zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionika za vrijeme trajanja Nagradnog natječaja:
1. Ukoliko sudionik prekrši Pravila ili ostavi netočne ili nepotpune osobne podatke prilikom unosa osobnih podataka.
2. Ukoliko komentar sadrži nezakonit, opasan, zlonamjeran, rasistički, klevetnički, opsceni, pornografski, vulgarni ili ksenofobni sadržaj. Komentar ne smije prikazivati ili pozivati na kriminalna ili nezakonita ponašanja.
3. Ukoliko se pokaže da je ostvareni komentar generiran skriptama, makro naredbama i drugim oblicima automatizma ili bilo kakvim programskim rješenjima. 
4. Iz bilo kojeg drugog razloga za koji Priređivač procijeni da utječe na pravednost natjecanja.
 
Članak 7. - Nagradni fond
10 paketa po dvije ulaznice za Mini Polis i Čokolino (500g)
 
Članak 8. - Odabir dobitnika nagrade i kontrola odabira
Dobitnike na temelju najtočnijeg zbroja kilograma na slici  odabire stručni žiri Priređivača koji se sastoji od tri (3) člana.
Članovi žirija biti će odabrani među zaposlenicima Priređivača i zaposlenicima vanjskih suradnika Priređivača. Kriteriji za odabir dobitnika: točan zbroj kilograma Čokolina  sa slike.
Odabir dobitnika nagrada obavit će se do 21.3.2022. godine. U obzir ulaze sve prijave pristigle do zaključno 18.3.2022. godine u 23:59h. Obavezno će se provjeriti jesu li ispunjeni uvjeti sudjelovanja iz ovih Pravila. Ni u kom slučaju neće biti podijeljen veći broj nagrada od količine definirane u članku 7. ovih Pravila. 
 
Članak 9. - Prava na sadržaju prijave/odgovora
Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju sudionici/dobitnici daju Priređivaču, bez naknade, pravo vlasništva te u najširem opsegu dopustivo propisima Republike Hrvatske, isključivo, sadržajno, vremenski i prostorno neograničeno pravo iskorištavanja, s punim pravom prijenosa, sadržaja prijave, za bilo koju svrhu predmetnog Nagradnog natječaja i za bilo koju vrstu naknadne promocije ili kampanje Priređivača i/ili njegovih proizvoda u bilo kojem mediju, bez naknade. Sudionici/dobitnici su suglasni da neće tražiti ostvarivanje svojih moralnih prava u vezi s takvim iskorištavanjem odnosno uporabom sadržaja prijave tamo gdje njihova moralna prava u odnosu na takav sadržaj postoje. 
 
Članak 10. – Objava rezultata Nagradnog natječaja 
Rezultati Nagradnog natječaja bit će objavljeni na Lino Facebook i Lino Instagram internetskoj stranici najkasnije 21.3.2022. godine. Popis nagrađenih uključivat će: ime i prezime odnosno naziv profila s Facebooka ili Instagrama s kojim se sudionik prijavio na Nagradni natječaj. Priređivač će obavijestiti eventualne dobitnike o osvojenoj nagradi. Svaki od objavljenih dobitnika je obavezan javiti se u inbox odnosno putem poruke na Facebook ili poslati Direct Message na Instagram stranici Lino u roku od 24 sata (dvadeset i četiri sata) od primitka obavijesti o osvojenoj nagradi te po potrebi potvrditi svoj identitet identifikacijskim dokumentom. Ukoliko se bilo koji od dobitnika ne javi u navedenom roku, Priređivač ima pravo kontaktirati drugog sudionika koji se prijavio na Nagradni natječaj i zadovoljio sva Pravila natječaja.
 
Članak 11. - Identifikacija dobitnika nagrada
Svi dobitnici dužni su, na zahtjev Priređivača, a u svrhu preuzimanja nagrade svoj identitet potvrditi vlastitim važećim identifikacijskim dokumentom ili važećim identifikacijskim dokumentom jednog od roditelja, u protivnom gube pravo na nagradu. Maloljetnik može postati dobitnik i preuzeti nagradu pod uvjetima određenima zakonom i pod uvjetom da njegovi skrbnici prihvate takvu nagradu i postupe u skladu s Pravilima ovog Nagradnog natječaja. 
 
Članak 12. - Način i rok preuzimanja nagrada
Dobitnici će nagrade dobiti dostavom na kućnu adresu u roku od 45 radnih dana od objave rezultata Nagradnog natječaja. Ukoliko nagrada ne stigne na kućnu adresu dobitnika u roku 30 radnih dana od objave rezultata, a dobitnik u roku od narednih 15 dana ne javi da nagradu nije primio, Priređivač više nije odgovoran za neprimitak nagrade i ne može tu žalbu uvažiti. Navedeni rok isporuke nagrada može se produžiti samo ako se dobitnik pismeno obratio Priređivaču da zbog objektivnih razloga ne može istu preuzeti ili ukoliko u navedenom roku Priređivač nije u mogućnosti isporučiti nagradu zbog više sile. Priređivač Nagradnog natječaja ne snosi nikakvu odgovornost za zakašnjele, izgubljene ili krivo upućene pošiljke, kao niti za neurednu dostavu (kada je dobitnik obaviješten o pristigloj pošiljci, ali ju nije preuzeo). Dobitnik nema mogućnost primanja gotovine ili zamjenskih nagrada (umjesto nagrade koju mu je stručni žiri Priređivača dodijelio kao nagradu). Nagrada je neprenosiva.
 
Članak 13. - Zaštita osobnih podataka sudionika
Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju, svaki sudionik je suglasan da se, ako postane dobitnik u Nagradnom natječaju, njegovi osobni podaci: ime, prezime odnosno naziv profila s kojeg je izvršena prijava javno objave na Lino Facebook i Instagram profilu, na temelju legitimnog interesa Priređivača.
    
Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju, sudionik je upoznat da Priređivač prikuplja, obrađuje i objavljuje njegove osobne podatke na temelju privole koje je sam pružio kao uvjet za izvršavanje prijave za sudjelovanje u Nagradnom natječaju, identifikacije te uspostavljanje kontakta radi dostavljanja nagrade ukoliko postane dobitnik u Nagradnom natječaju, čime se ti podaci jednokratno dijele s trećim stranama (ime i prezime, adresa, adresa e-pošte, broj telefona) te se njima Priređivač koristi u promocijske svrhe vezano uz ovaj Nagradni natječaj. Takve treće strane uključuju dobavljače koje Priređivač angažira radi ostvarenja svrhe prikupljanja osobnih podataka i dokaza o sudjelovanju u Nagradnom natječaju te dobavljače koje Priređivač angažira radi ostvarenja svrhe dostave nagrada. Priređivač u svojstvu voditelja obrade osobnih podataka u okviru provođenja ovog Nagradnog natječaja koristi izvršitelje obrade koji u dovoljnoj mjeri jamče provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera, a za potrebe obrade prijava na Nagradni natječaj, u skladu s odredbama iz članka 4. ovih Pravila. Osobne podatke sudionika treće strane neće koristiti ni u koju drugu svrhu osim ovdje navedene. Sve osobne podatke koji se prikupljaju u vezi s ovim Nagradnim natječajem, Priređivač zadržava u sustavu pohrane sve do isteka roka za podnošenje eventualnih tužbi povodom održavanja ovog Nagradnog natječaja, odnosno najdulje dvanaest (12) mjeseci od završetka Nagradnog natječaja. 
Sudionik ima pravo, sukladno odredbama “Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679”, u svakom trenutku tražiti ispravak podataka, pristup podacima koji se na njega odnose, brisanje podataka, pravo na prigovor, pravo na obustavu obrade podataka. Sudionik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoju privolu u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka i prihvaća da takvo uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja u Nagradnom natječaju. Priređivač je obvezan osigurati brisanje prijavljenih osobnih podataka dobivenih od strane sudionika u slučaju da sudionik traži obustavu obrade podataka.
Prilikom ostvarivanja prava vezano za osobne podatke, sudionik u prvom redu može zatražiti ostvarivanje svojih prava od voditelja obrade putem kontaktnih podataka Službenika za zaštitu podataka: dpo@podravka.hr.
Dodatno, sudionik ima pravo podnošenja prigovora i Agenciji za zaštitu osobnih podataka - AZOP, sa sjedištem u Zagrebu, na poštanskoj adresi: Selska cesta 136, 10000 Zagreb, tel. 00385 (0)1 4609-000, te adresu e-pošte: azop@azop.hr. Osobni podaci sudionika mogu se obrađivati tijekom trajanja Nagradnog natječaja i nakon, a u svrhu realizacije Nagradnog natječaja. Davanje osobnih podataka je dobrovoljno, no ako sudionik odbije dati neki osobni podatak koji je definiran kao obvezni za provedbu ovog Nagradnog natječaja, neće moći sudjelovati u Nagradnom natječaju.
 
Članak 14. - Mogućnost prekida Nagradnog natječaja
Nagradni natječaj može se prekinuti jedino u slučaju više sile (primjerice, ali ne isključivo u slučaju hakerskog napada na Lino Facebook i/ili Instagram profil, zaraze računalnim virusom, računalnih grešaka, manipulacije, neovlaštenog zahvata, prijevare, tehničkog kvara, ljudske pogreške i sl.) koja je izvan kontrole Priređivača, ako je time ugroženo upravljanje, sigurnost, pravičnost, etičnost ili ispravna provedba Nagradnog natječaja. Sudionici će o prekidu Nagradnog natječaja biti obaviješteni putem internetske stranice Priređivača te se smatra da su upoznati s prekidom trenutkom objave.
 
Članak 15. - Rješavanje spora 
U slučaju spora između Priređivača i sudionika Nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Koprivnici.
 
Članak 16. - Ostale odredbe
Priređivač ne odgovara za zakašnjela, nepotpuna i nepravilna sudjelovanja u Nagradnom natječaju kao ni za bilo kakvo neispunjenje svojih obveza ako je isto uzrokovano nečim izvan razumne kontrole Priređivača, odnosno, ako je to posljedica vanjskih, izvanrednih i nepredvidivih okolnosti koje se nisu mogle spriječiti, otkloniti ili izbjeći. 
Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati iz ovog Nagradnog natječaja i/ili preuzimanjem i/ili iskorištavanjem nagrade, s čime su sudionici suglasni. Priređivač neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja bi eventualno mogla proizaći iz smetnji u elektroničkoj komunikaciji, elektronskoj pošti ili radu aplikacija.
Odluke Priređivača Nagradnog natječaja o svim pitanjima u vezi s Nagradnim natječajem i ovim Pravilima su konačne i vrijede za sve sudionike. U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća, Pravila imaju prednost u odnosu na sve druge potencijalne objave, bilo u tiskanom, elektronskom ili bilo kojem drugom obliku. Autentično tumačenje ovih Pravila određuje isključivo Priređivač.
 
Koprivnica, 14.3.2022. godine, PODRAVKA d.d. Ante Starčevića 32, 48000 Koprivnica